Skip to content

Triển lãm hình ảnh của Mathilde Tuyết Trần tại Pháp

25/04/2013
Triển lãm hình ảnh trích từ hồi ký du lịch "Từ Lũng Cú đến Đất Mũi" của Mathilde Tuyết Trần tại Pháp, từ 04.04 - 04.06.2013


Triển lãm hình ảnh trích từ hồi ký du lịch « Từ Lũng Cú đến Đất Mũi » của Mathilde Tuyết Trần tại Pháp, từ 04.04 – 04.06.2013 – Với sự trợ giúp của Conseil Général de l’OISE et la Maison à Ressons-sur-Matz

Bài viết tiếng Việt:

https://mttuyet.wordpress.com/2013/04/02/trien-lam-hinh-anh-trich-tu-tac-pham-tu-lung-cu-den-dat-mui-tai-phap-tu-09-04-den-08-06-2013/

Bài viết tiếng Pháp:

https://mttuyet.wordpress.com/2013/04/02/exposition-des-photos-issues-du-livre-viet-nam-du-nord-au-sud-de-lung-cu-a-dat-mui-de-09-04-au-08-06-2013/

(Ngày tháng triển lãm đã dự tính bị xê xích ngoài ý muốn của tác giả.)

Publicités

Commentaires fermés